Privacyverklaring

Privacy- en cookiebeleid

Lustrumguru is onderdeel van Lustrumfiesta B.V. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten, services en websites die door onze organisatie worden aangeboden of beheerd.

Lustrumfiesta B.V.

Lustrumfiesta

Wij zijn een reisbedrijf dat hoofdzakelijk reizen boekt voor (studie)reizigers in de breedste zin des woord. Onze diensten worden aangeboden aan consumenten en zakelijke reizigers waarbij een overeenkomst tot stand kan komen tussen de reiziger en Lustrumfiesta.

Privacybescherming

Wij beseffen dat je privacy(bescherming) erg belangrijk is. Voor jou én ons. Deze privacyverklaring is van toepassing op bezoekers en gebruikers van onze website (www.lustrumguru.nl) alsook op de contacten met ons bedrijf en met betrekking tot alle aangeboden producten en diensten van Lustrumfiesta. Wij respecteren jouw privacy en informeren je hierbij over de gegevens die wij verzamelen en verwerken.

Derden

Deze privacyverklaring is slechts van toepassing op onze eigen website, diensten en overeenkomsten. Op onze website kun je mogelijk hyperlinks van derden aantreffen of Social Media-links. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud waarnaar deze verwijzen, noch het privacy beleid van deze derden. Dit betekent ook dat eventuele adverteerders, dienstverleners, Facebook, Instagram, websites van een Garantiefonds etc. cookies kunnen plaatsen om je bezoek- en clickgedrag op een website, advertentie of Social Media bij te houden.

Cookiebeleid

Onze organisatie maakt gebruik van cookies op haar website die tot een individu of IP-adres te herleiden zijn. Wij maken gebruik van Google-analytische software om zodoende het algemene bezoekersverkeer op onze website te kunnen meten en eventuele fouten te kunnen herstellen of verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Waarom cookies?

Dankzij een cookie kan een webbeheerder zien welke pagina’s (vaak) bezocht worden, welke artikelen interessant(er) zijn voor de lezers, hoe vaak wij bezocht wordt enzovoort. 

Welke cookies?

Op onze site wordt de google-analytics van Google en de Facebook.network-cookie. gebruikt. Die laatste wordt gebruikt om verkeer en tracking te meten via de pagina van de website en link naar Facebook.

Browser

Wanneer u onze website bezoekt zal er een cookie worden geplaatst in uw browser. Op het gebruik van cookies door adverteerders is het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende organisatie van toepassing.

Zijn cookies gevaarlijk?

Dat is persoonlijk. Cookies zijn in het algemeen veilig. Door jouw ontvangen spam, e-mails of marketingacties kunnen echter nooit het gevolg zijn van onze cookies. De cookies slaan namelijk niet uw e-mailadres of telefoonnummer op, wij vragen deze ten slotte ook niet bij clickgedrag of bezoek aan onze site.

Kan ik cookies uitschakelen?

Cookies worden altijd opgeslagen op je computer maar je kunt ze altijd verwijderen. Cookies kunt je in je browser, zoals Explorer, Fox, Chrome, Safari etc. verwijderen of uitschakelen. Kijk hiervoor naar je beveiligings- of privacy instellingen. Meer informatie over het uitschakelen van cookies en/of het beheer van je cookie-instellingen per browser vind je in de volgende lijst:

Privacybeleid: hoe, wat verzamelen we en waarom?

Persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van enige (vervoers-)overeenkomst. Deze worden vastgelegd via telefoon, whatsapp, e-mail of onze website, en op jouw initiatief indien je een offerte of aanvraag wenst te doen of een boeking wenst te maken voor een bepaalde reis of vervoersdienst. Hiervoor hebben wij minimaal je contactgegevens nodig, waaronder je naam, adres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer. De dan bij ons bekende persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg verwerkt en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Lustrumfiesta conformeert zich uitdrukkelijk aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de AVG per 25 mei 2018.

Nog geen 16?

Wij wensen uitdrukkelijk geen persoonsgegevens te verwerken van jongeren onder de 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Wij zullen en moeten bij het constateren van overtreding hiervan, of bij misbruik, dan ook deze persoonsgegevens direct verwijderen of je benaderen om deze toestemming alsnog te verkrijgen van een ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

Persoonsgegevens

Hieronder verstaan wij alle gegevens die tot een individu te herleiden zijn: naam, adres, mailadres, (mobiele)telefoonnummer, eventuele voorkeuren die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst, gegevens over religie, een kopie ID en andere gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die je uit eigen beweging aan ons verstrekt of verplicht bent te verstrekken uit hoofde van wet- en regelgeving of voor het correct uitvoeren van de (vervoers)overeenkomst. Wij zullen deze gegevens nimmer gebruiken voor commerciële doeleinden zonder je uitdrukkelijke toestemming. Wij delen de klantgegevens nimmer met derden, tenzij met onze hulppersonen die betrokken zijn bij je reis, zoals de luchtvaartmaatschappij of voor het reserveren van een hotel of transfer etc. Tijdens het boekingsproces kan je ook gevraagd worden om gegevens van thuisblijvers te verstrekken voor noodgevallen. Wij gaan er wel vanuit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij gegevens van hen in ons bezit hebben en deze uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Registerplicht

Onze organisatie is per 25 mei 2018 en uit hoofde van de wet tot op zekere hoogte verplicht een register bij te houden van wát wij verzamelen, de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, met welk doel, over de bewaartermijn en met wie wij persoonsgegevens delen.

Bijzondere gegevens vergen daarbij onze extra aandacht. Dit zijn dié gegevens die ons of onze hulppersonen meer vertellen over een mogelijke religieuze of medische achtergrond (denk hierbij bijvoorbeeld aan een dieet “geen varkensvlees“, een dieet “kosher eten“, een wens “rolstoel mee“ etc). Het register moet te allen tijde beschikbaar zijn voor de toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens, om zodoende te kunnen controleren wélke (bijzondere) persoonsgegevens wij van jullie hebben en hoe wij hiermee omgaan.

Overdracht aan en delen met derden

Lustrumfiesta zal je gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring beschreven, tenzij een wettelijke verplichting of regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Wij stellen de gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het maken van de reservering of overeenkomst. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat jouw document nummer vermeld dient te worden bij een reservering van een van onze partners. Uiteraard zullen deze gegevens nooit voor andere doeleinden gebruikt worden. Indien onze organisatie betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van haar bedrijfsmiddelen, zullen wij je hiervan op de hoogte stellen voordat persoonsgegevens worden overgedragen en/of worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Wie heeft inzage in uw persoonsgegevens bij onze organisatie?

Lustrumfiesta is geen multinational. De paar uitvoerende medewerkers van Lustrumfiesta moeten je dossiergegevens altijd kunnen inzien. Vanuit de wettelijke verplichting om jou of de thuisblijvers in geval van nood of in het geval van een klacht hulp en bijstand te bieden, zijn onze medewerkers geautoriseerd om de dossiergegevens in te zien. Wij dienen 24/7 hulp te kunnen bieden in geval van nood. Wij behouden ons echter het recht voor om in het onverhoopte geval van ziekte, vakantie of anderszins een derde, zijnde een gelieerd reisbedrijf/hulppersoon, in te schakelen om bereikbaar te zijn en de juiste service en hulp te bieden. Betrokken hulppersonen, voor het uitvoeren van enige (vervoers)overeenkomst verkrijgen ieder voor zich een deel van jouw persoonsgegevens in dat geval.

Doorgifte buiten de EG/EER

Wij doen natuurlijk ons best om te waarborgen dat je persoonsgegevens ook veilig zijn bij onze hulppersonen die buiten de EG/EER gevestigd zijn. Normaliter – en uitgezonderd een luchtvaartmaatschappij – ontvangen zij niet meer dan je (familie)naam, reisduur, een boekings- of reserveringsnummer en een leeftijd. Wij kunnen echter niet garanderen dat hulppersonen/derden die buiten de EG/EER gevestigd zijn dezelfde waarborgen bieden als wij plegen te doen. Wel maken wij afspraken hierover met onze hulppersonen om zodoende jouw privacy te beschermen. Begrijp echter ook dat landen buiten de EU hun eigen wetten en regels hebben. 

Doorgifte algemeen

Voor het reserveren van een vliegticket wordt gebruik gemaakt van externe hulppersonen en boekingssystemen of websites als Galileo, Worldspan, een website van een airline of een tussenpersoon. Zij verwerken je gegevens derhalve eveneens.

Doorgifte specifieker indien geboekt

Accommodatie

Familienaam en voornaam- of letters, reserveringsnummer, voorkeuren (preferenties of essenties). Deze gegevens zijn noodzakelijk om de reservering te maken en te kunnen verifiëren indien je incheckt en aldaar verblijft.

Auto/camperverhuur

Familienaam en voornaam- of letters, reserveringsnummer, voorkeuren (preferenties of essenties), rijbewijsnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de reservering te maken en te kunnen verifiëren indien je het vervoer afhaalt en terugbrengt. Een verhuurder kan om je creditcardgegevens verzoeken in verband met de verplicht af te geven deposit die noodzakelijk is om eventuele schade te dekken en zorg te dragen voor de goede terugkeer van de auto, motor of camper.

Anderen

De lijst aan leveranciers is onuitputtelijk en altijd grensoverschrijdend. Je familienaam, voornaam, eventuele specifieke voorkeur voor een bepaalde dienst etc. wordt dan ook gedeeld met de in te zetten leveranciers/hulppersonen. Wij kunnen nimmer garanderen dat buiten de EG gevestigde leveranciers privacyregels in acht nemen zoals te doen gebruikelijk en verplicht in de EG/EER.

Verzekering en nood

Indien je een reis- of annuleringsverzekering afsluit, worden de hiertoe gevraagde persoonsgegevens gedeeld met de verzekeraar. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met hen, opdat ook deze bedrijven zich verplichten te voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving inzake privacybescherming (AVG). Indien je om welke reden dan ook genoodzaakt bent om je reis te annuleren of zich op de bestemming iets voordoet, kan dit betekenen dat je medische gegevens met ons deelt. Indien wijzelf hulp en bijstand moeten verlenen, kan dit betekenen dat wij onze hulppersonen bepaalde informatie moeten geven om zodoende adequate hulp te kunnen bieden. Wij zullen deze verkregen gegevens nimmer gebruiken voor andere doeleinden als hier beschreven noch delen met onbevoegde derden. Er kan echter altijd een gerechtvaardigd belang zijn om hulppersonen te informeren over de toestand of achtergrond van de reiziger om zodoende die hulp te bieden of een oplossing te bewerkstelligen voor enig probleem.

Bewaartermijn en verplichte vastlegging data

  1. De Belastingdienst verplicht bedrijven zeven jaar lang een financiële administratie te bewaren. De facturen (en reisovereenkomst) die wij opmaken, de betalingen die jij en wij doen, de controle van onze administratie door een accountant of administratiekantoor; alle financiële gegevens moeten bewaard blijven gedurende 7 jaar inclusief de contactgegevens van onze klanten en de financiële data.
  2. In het geval een vlucht onderdeel uitmaakt van uw reisovereenkomst met onze organisatie zijn wij nu al verplicht enkele gegevens aan te leveren aan de luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen worden in het kader van terrorismebestrijding en om zware criminaliteit op te sporen per medio 2018 verplicht de reizigersgegevens af te staan aan de Passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL). Deze afdeling is ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee. Alle door u opgegeven persoonlijke informatie wordt verwerkt en geanalyseerd. Deze maatregel vloeit voort uit de Europese Passenger Name Record-richtlijn (PNR). De passagiersgegevens worden – na een half jaar geanonimiseerd – 5 jaar lang bewaard. Uw gegevens als de reservering, de gevlogen route, eventuele betaalgegevens, informatie over uw bagage en contactgegevens worden opgeslagen hiertoe.Je gegevens kunnen gedeeld worden met opsporingsinstanties in binnen- en buitenland, doch slechts voor het doel waarvoor de Richtlijn bedoeld is. Wij hebben hier geen enkele invloed op.
  3. Per 1 juli 2018 is de nieuwe Richtlijn Pakketreizen van kracht: EG 2015/2302. Deze is in Nederlandse wetgeving omgezet. Het aansprakelijkheidsregime, en daarmee de rechten en plichten over en weer, kent dan een uiterste vorderingstermijn van twee jaar. Om die reden bewaren wij alle persoonsgegevens en correspondentie gedurende deze termijn plus een week. Na deze periode en m.u.v. het onder a en b gestelde zullen gegevens verwijderd worden.

Afmelden, inzage, klacht en verwijderen gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Lustrumfiesta. Indien je geen prijs meer stelt op verwerking van de informatie die je na opgave met ons deelde of ons op verzoek verstrekte, en/of een klacht hebt of van je recht gebruik wilt maken om wetenschap te verkrijgen over de door ons vastgelegde persoonsgegevens, deze wilt wijzigen of verbeteren of overdragen, dan kun je dit per e-mail doorgeven aan info@lustrumguru.nl of per post aan het hierboven vermelde adres., t.a.v. Verzoek Privacy. Indien wij een verzoek tot het verwijderen of wijzigen van gegevens moeten weigeren, zullen wij dit met redenen omkleden.

Social Media

Ons bedrijf heeft Social Media accounts en verzamelt graag likes van jullie. Onze privacyverklaring is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van Social Media, omdat wij geen invloed op hebben op het privacy beleid van Social Media-apps of websites. Zij kennen hun eigen privacy- en cookiebeleid. Google Analytics en zoekmachines in het algemeen verzamelen dataverkeer van websites; het aantal bezoekers, hoe lang men op een website verblijft, welke functies of aanbod men graag ziet en gebruikt etc. Dit zijn bezoekersgegevens, en dus ook persoonsgegevens. Google e.a. zijn hiermee verwerkers in de zin van de wet.

IP-adres en logfiles

Wanneer je een website opent, leggen servers automatisch de gegevens vast die jouw browser verzendt. Deze zogenaamde serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als je web verzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van het bezoek en een of meer cookies waaraan je browser kan worden herkend. Deze gegevens worden enkel door ons gebruikt om statistieken te genereren en/of surfgedrag te analyseren en om de website te optimaliseren wanneer jij hier akkoord mee gaat. Wij zullen deze vraag stellen middels een pop- up die verschijnt wanneer jij voor het eerst de website bezoekt. Het IP-adres wordt doorgaans opgeslagen om de veiligheid van het netwerk te garanderen en/of op enige overtreding van de Wet. IP-adressen kunnen mogelijk gevorderd worden door de Stichting BREIN, Fiod, het Openbaar Ministerie etc. Wij zullen deze echter nooit vrijwillig afgeven, maar slechts als daar een formele vordering toe wordt overlegd of aan ten grondslag ligt.

Beveiliging

De website van Lustrumguru is beveiligd met het SSL-protocol (https). De transmissie van data vindt derhalve plaats over beveiligde netwerkverbindingen. Wij maken maakt voorts gebruik van een betaald en altijd geupdate antivirus- en anti-hackprogramma. Voor de communicatie en de raadpleging of verwerking van bestanden wordt er gebruikt gemaakt van een encrypted VPN- verbinding. De back-up opslag van data vindt 24/7 plaats via een encrypted-verbinding.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zijn. Wij zullen je via deze privacyverklaring blijvend op de hoogte stellen van onze verplichtingen op grond van hetgeen de Autoriteit Persoonsgegevens verder mocht bepalen of besluit en/of een rechtelijke uitspraak doet verplichten tot aanpassing. Wij kunnen je niet altijd persoonlijk informeren. Desondanks zullen we alle wijzigingen van het privacy beleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zorgen voor een meer opvallende kennisgeving. Elke versie van deze privacyverklaring wordt onderaan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.

Laatst gewijzigd: 24 juni 2020